Instalacje elektryczne

Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych cz.2

Metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach, stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, należy wykorzystywać jako uziomy instalacji elektrycznych [72]. Dopuszczalne jest wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej. W tym przypadku należy jednak spełnić wymagania podane w polskiej normie dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych [60] oraz uzyskać zgodę jednostki eksploatującej tę sieć.

Instalacja; odbiorcza w budynku oraz w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w liczniki zużycia energii elektrycznej. Liczniki te należy lokalizować w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także ingerencją osób niepowołanych. Urządzenia służące do pomiaru zużycia energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należy umieszczać w zamykanych szafkach licznikowych, znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi [72],

Poszczególne mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego, zgodnie z [72], powinny być wyposażone w instalację wejściową sygnalizacji dzwonkowej. W przypadku gdy są one przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, należy je również wyposażyć w sygnalizację alarmowo-przyzywową.

W wytycznych [12] podanych zostało wiele zaleceń, które uszczegółowiają wymagania sformułowane w rozporządzeniu [72], Najważniejsze z nich przedstawiają się następująco:

—    główna szyna wyrównawcza, łącząca ze sobą uziom budynku, przewód ochronno-neutralny (bądź ochronny) sieci zasilającej oraz wszystkie połączenia wyrównawcze główne z innymi instalacjami w budynku, powinna być umieszczona możliwie blisko złącza instalacji elektrycznej,

—    w celu zapewnienia selektywności działania zabezpieczeń przed prądem przetężeniowym, jako urządzenia zabezpieczające, począwszy od zabezpieczenia w złączu instalacji, a skończywszy na zabezpieczeniu przedlicznikowym instalacji odbiorczych, należy stosować bezpieczniki,

—    obwody gniazd wtyczkowych w łazienkach (w pomieszczeniach, w których znajdują się wanny, natryski i inne urządzenia kąpielowe) powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym /A„ nie większym niż 30 mA,

—    połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące dostępne części metalowe z przewodem ochronnym, należy wykonywać przede wszystkim w pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniowym, np. w łazienkach,

—    wszystkie gniazda wtyczkowe .w instalacji elektrycznej powinny być wyposażone w styk ochronny połączony z przewodem ochronnym.