Instalacje elektryczne

Sposoby układania przewodów i kabli cz.3

W budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym w zależności od technologii wykonania budynku przewody mogą być układane w rurach z PCV pod tynkiem, w listwach elektroinstalacyjnych, w tynku lub na wierzchu (przewody wielożyłowe), a nawet niekiedy spotyka się fragmenty instalacji zatapianej.

Układanie kabli jest zagadnieniem obszernym, wykraczającym poza zakres. Omówimy tylko sprawy związane z układaniem kabli w budynkach oraz na terenie zakładów przemysłowych. Kable mogą być układane w ziemi bez osłony lub w osłonie, po wierzchu na ścianach, stropach, w kanałach. W ziemi kable układa się w przygotowanym uprzednio wykopie na podsypce z piasku i zasypuje piaskiem i ziemią, chroniąc je warstwą cegły, rurami albo specjalnymi osłonami ceramicznymi lub betonowymi. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego, ułożonej co najmniej 25 cm nad kablem. W budynkach kable zawieszamy na ścianach, stropach, konstrukcjach itp. na odpowiednich uchwytach względnie półkach. Mogą być również układane w specjalnie wykonanych w tym celu kanałach w podłodze. Trasę kabla należy ustalić, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
—    liczba skrzyżowań i zbliżeń kabla na trasie z innymi urządzeniami oraz liczba przejść przez ściany, stropy i inne przeszkody powinna być możliwie mała,
—    prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach,
—    odprowadzanie ciepła z kabla do otoczenia nie powinno być utrudnione,
—    należy unikać zbliżenia kabli do rurociągów cieplnych i układania kabli wzdłuż ścian z przewodami kominowymi,
—    należy unikać prowadzenia kabli w miejscach nasłonecznionych,
—    kabel powinien być jak najmniej narażony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy chemiczne,
—    w przypadku ułożenia kabli w ziemi, trasa powinna przechodzić wzdłuż dróg, ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych,
—    kable rezerwowe zaleca się prowadzić innymi trasami niż linie rezerwowane.