Instalacje elektryczne

Zasady dotyczące sposobu prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna jest zazwyczaj podzielona na obwody. Wyróżnia się obwody rozdzielcze (tj. zasilające rozdzielnice określonego typu) oraz obwody odbiorcze, zasilające poszczególne odbiorniki.

W rozporządzeniu [72] przedstawione zostały podstawowe zasady dotyczące sposobu prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej oraz liczby i rodzajów obwodów, a także ich wyposażenia:

—    sposób prowadzenia instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia urządzeń elektrycznych w budynku nie powinny kolidować z innymi instalacjami, zarówno ze względu na minimalne odległości, jak i wzajemne ich usytuowanie. W szczególności dotyczy to unikania kolizji z instalacją gazową;

—    w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, główne ciągi instalacji elektrycznej (wewnętrzne linie zasilające) należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Należy przy tym spełniać wymagania polskich norm w tym zakresie;

—    w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, obwody odbiorcze instalacji elektrycznej należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego. W budynkach tych oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach służących do komunikacji (ciągach komunikacyjnych) oraz w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic (rozdzielnic) administracyjnych;

—    w instalacji elektrycznej w mieszkaniach należy stosować następujące wyodrębnione obwody: oświetleniowe, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych służących do zasilania urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody służące do zasilania odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczania;

—    poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażyć w odpowiednią liczbę wypustów oświetleniowych, a także w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych. Do sterowania źródłami światła w pokojach (załączania/wyłączania) należy stosować łączniki wieloobwodowe;

—    przewody i kable elektryczne należy prowadzić w taki sposób, aby ich wymiana nie powodowała naruszenia konstrukcji budynku. Dopuszczalne jest prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, jednak w tym przypadku należy je przykryć warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

W pracy [12] można znaleźć szczegółowe wytyczne w zakresie liczby, rodzaju i sposobu wykonania obwodów, wyposażenia obwodów oraz sposobu prowadzenia przewodów, m.in.:

—    wewnętrzne linie zasilające oraz połączenia wewnętrznych linii zasilających z rozdzielnicami mieszkaniowymi w mieszkaniach powinny być wykonane jako linie trójfazowe;

—    liczba obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia oraz obwodów oświetleniowych zależy od powierzchni mieszkania (domu jednorodzinnego);

—    każdy odbiornik o mocy równej lub większej od 2 kW powinien być zasilany z odrębnego obwodu;

—    liczba gniazd wtyczkowych, wypustów oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych lub wypustów dla odbiorników o mocy równej lub większej od 2 kW zależy od rodzaju pomieszczenia oraz jego powierzchni bądź długości;

—    przepływowe ogrzewacze wody powinny być zasilane trójfazowo;

—    kuchnie elektryczne, w zależności od ich mocy znamionowej, powinny być zasilane jedno- lub trójfazowo;

—    przewody na ścianach powinny być układane w poziomych i pionowych strefach komunikacyjnych; dla stref poziomych zalecane są następujące trasy układania przewodów: 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu, 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi, 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi; w strefach pionowych zaleca się układać przewody 15 cm od ościeżnic (drzwi lub okien) bądź linii zbiegu ścian.