Instalacje elektryczne

Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych cz.1

W instalacjach elektrycznych należy stosować [72]: złącza instalacji elektrycznej budynku, połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

—    urządzenia ochronne różnicowoprądowe,

—    wyłączniki nadprądowe instalacyjne w obwodach odbiorczych,

—    urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,

—    przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

—    oddzielne przewody ochronne i neutralne, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

—    przewody elektryczne z żyłami miedzianymi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm²,

—    zasadę selektywności (wybiórczości) działania zabezpieczeń,

—    zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Złącza powinny umożliwiać odłączenie instalacji elektrycznej od sieci zasilającej (rozdzielczej sieci elektroenergetycznej) i być usytuowane w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi. Złącza instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi oraz ingerencją osób niepowołanych.

Połączenia wyrównawcze łączą przewody ochronne instalacji elektrycznej z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Połączeniami wyrównawczymi głównymi i miejscowymi należy objąć [72]:

—    instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,

—    instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

—    metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

—    metalowe elementy instalacji gazowej,

—    metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,

—    metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej,

—    metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,

—    metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych.

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe mają za zadanie uzupełniać podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodując w warunkach uszkodzenia izolacji samoczynne wyłączenie zasilania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z [72], należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających te instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (prowadzenia akcji gaśniczej). Odcięcie dopływu prądu nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego (rezerwowego) źródła zasilania, w tym agregatu prądotwórczego. Nie dotyczy to źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeśli oświetlenie to występuje w budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza instalacji i należy go odpowiednio oznakować.