Pompy ciepła

Obliczanie kolektorów gruntowych cz.3

Roczne zmiany temperatury gruntu na różnych głębokościach.
Numer krzywej oznaczony na wykresie odpowiada głębokości ułożenia kolektora w metrach.

Jeśli wszystkie odcinki kolektora są równe a najmniejsza odległość między sąsiednimi rurami jest zgodna z danymi z tabeli, to sposób ich ułożenia na działce jest obojętny. Wszystkie pętle kolektora są podłączone do rozdzielaczy, z których jeden (ten ulokowany wyżej) powinien być zaopatrzony w zawór odpowietrzający. Rozdzielacze muszą być zainstalowane na zewnątrz obiektu. Do budynku wprowadza się tylko rury zbiorcze zaopatrzone w dobrą izolację termiczną.

W przypadku pobierania energii poprzez sondy gruntowe przyjmuje się uzysk energetyczny około 50 W na metr bieżący odwiertu. Dla przykładu ta sama pompa ciepła jak dla kolektora płaskiego wymaga sumarycznej długości sondy zgodnie z poniższym wzorem:Pamiętając o tym, że odwierty o głębokości powyżej 30 metrów wymagają specjalnych zezwoleń, dobrze jest wykonać kilka odwiertów krótszych. Wykonując kilka odwiertów dla jednej pompy należy starać się, aby były one identyczne pod względem oporów przepływu.

Budowa kolektora ziemnego wykonanego z rury 32 X 3 PE-HD (PN 10)
1 – rozdzielacze, 2 – zawory odcinające, L – maks. 40 m dla PE 40 x 2,3; maksymalnie 100 m dla PE 50×2,9

Tablica. Obliczanie ilości płynu potrzebnego do napełnienia obwodu kolektora.

Wymiany rury kolektora Ilość litrów płynu niezamarzającego na każde 100 m kolektora
PE 32 x 3,0 53
PE 40 x 3,7 84
PE 50 x 4,6 131