Porady

Zmiana dostawcy – portal energetyczny tłumaczy krok po kroku

Każda zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorcy wiąże się z podjęciem konkretnych kroków. Cała procedura przeprowadzenia tego procesu została dokładnie opisana przez Urząd Regulacji Energetyki na stronie internetowej poświęconej możliwości zmiany sprzedawcy.

Poniżej znajdą Państwo kolejne czynności, które odbiorca musi wykonać, aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej po raz pierwszy. Pierwsza z nich jest najważniejsza, gdyż od tego jakiego sprzedawcę wybierzemy zależą warunki na jakich będziemy korzystać z energii elektrycznej przez cały okres obowiązywania umowy. Po zdecydowaniu się na konkretną ofertę następuje podpisanie umowy z nowym sprzedawcą. W tym kroku odbiorca powinien pamiętać, aby nowa umowa zaczęła obowiązywać w dniu, w którym umowa z poprzednim sprzedawcą wygasa. Spełnienie tego warunku gwarantuje brak przerw w dostawie oraz eliminuje sytuacje, w których odbiorca płaci podwójnie za tę samą energię.

Drugim krokiem jest wypowiedzenie przez odbiorcę dotychczasową umowę sprzedaży. W tym momencie następuje wypowiedzenie umowy kompleksowej (pozostałość po poprzedniej formie rynku energii elektrycznej) obejmującej warunki sprzedaży i warunki usług dystrybucji.

W związku z rozwiązaniem umowy kompleksowej w poprzednim kroku odbiorca musi zawrzeć umowę o świadczenie usługi dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na którego terenie odbiorca pobiera energię elektryczną. W związku z tym, że nie ma fizycznej możliwości zmiany Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez odbiorcę, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy na czas nieokreślony. Dzięki temu odbiorca uniknie konieczności wypowiadania i zawierania nowych umów o świadczenie usług dystrybucji przy każdej kolejnej zmianie sprzedawcy. W tym kroku należy również pamiętać, aby umowa wchodziła w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

W czwartym kroku odbiorca musi poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Kolejnym krokiem jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, tak aby umożliwiał poprawne rozliczenia pomiędzy nowym sprzedawcą a odbiorcą. Czynności dostosowania układów nie zawsze są konieczne. Koszt dostosowania układu zawsze ponosi właściciel. W przypadku dużych odbiorców jest to odbiorca, natomiast w przypadku gospodarstw domowych właścicielem tych układów jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Ostatnim etapem jest odczyt licznika, a następnie końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą. Odczyt tych danych następuje najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od zmiany sprzedawcy, i na jego podstawie dokonuje się ostatecznego rozliczenia.

W przypadku każdej kolejnej zmiany sprzedawcy nie jest konieczne podpisywanie umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz dostosowywanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (pod warunkiem, że został dostosowany przy pierwszej zmianie). Skutkuje to ograniczeniem całej procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a co za tym idzie skróceniem czasu jej trwania.

Zaprezentowana procedura zmiany sprzedawcy może się wydawać skomplikowana i trudna do przeprowadzenia przez odbiorcę, który nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat rynku energii elektrycznej. W odpowiedzi na taką sytuację wprowadzona została alternatywna metoda przeprowadzenia tego procesu.  Podstawową jej zasadą jest udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Polega ona na tym, że odbiorca po wyborze najkorzystniejszej dla siebie oferty zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą, w której udziela mu pełnomocnictwa do przeprowadzenia całej procedury. Nowy sprzedawca w imieniu klienta dokonuje wszystkich niezbędnych formalności w poszczególnych krokach, a na odbiorcy spoczywa jedynie końcowe rozlicznie z dotychczasowym sprzedawcą.