Porady

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

PIERWSZA ZMIANA DOSTAWCY

Odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą – takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji).

2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
W przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.

3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji
Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).

5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)
W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.

6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą
W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy – na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca – w imieniu odbiorcy – dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.

2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 

KOLEJNA ZMIANA DOSTAWCY

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie sprzedawcy jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji – obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Ponadto nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.

Odbiorca sam przeprowadza procedurę

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą – takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży

3. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

4. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.

2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.