Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.1

W budownictwie mieszkaniowym wskazane jest stosowanie podgrzewaczy pojemnościowych ogrzewanych pośrednio za pomocą wody grzewczej z kotła. Porównanie różnych wariantów systemów zaopatrzenia w c.w.u. (podgrzewacz pojemnościowy w każdym mieszkaniu, zbiorczy podgrzewacz ogrzewany bezpośrednio, podgrzewacz ogrzewany wodą z kotła, podgrzewacze przepływowe) wskazuje, że najlepsze jest centralne zaopatrzenie z zastosowaniem podgrzewaczy pojemnościowych współpracujących z kotłem c.o. W takim rozwiązaniu kocioł wytwarza ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u.

W niektórych przypadkach (budownictwo jednorodzinne i budynki, w których jest małe zapotrzebowanie na ciepło do celów c.w.u. (Qcwu max ≤ 20% Qco), można zastosować priorytet w zasilaniu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to polega na tym, że w chwili wystąpienia zapotrzebowania na ciepłą wodę, układ regulacji odcina dopływ ciepła do instalacji c.o. i przełącza na zasilanie podgrzewacza c.w.u. Po ustaniu zapotrzebowania na c.w.u. układ regulacji ponownie załącza zasilanie w ciepło instalacji c.o.

Możliwe jest to przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań w układzie hydraulicznym, których przykłady pokazano na rysunku.

Różne sposoby podłączenia podgrzewacza przy priorytecie c.w.u.: a) zastosowanie trójdrogowego zaworu przełączającego, b) zastosowanie oddzielnych pomp do c.o. i c.w.u., c) zastosowanie oddzielnych króćców w kotle.

Rozwiązanie pokazane na rys. b jest lepsze od rozwiązania z rys. a, gdyż zawory przełączające są bardziej zawodne niż pompy. Układ na rys. c jest możliwy do zastosowania w kotłach z dwoma parami króćców.

W czasie grzania c.w.u., budynek jest niedogrzany, ponieważ podgrzewanie c.w.u. odbywa się kosztem c.o. Takie rozwiązanie jest możliwe, gdy budynek ma.dobrą akumulacyjność termiczną i nawet godzinna przerwa w ogrzewaniu nie spowoduje odczuwalnego spadku komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Dzięki temu, w niektórych przypadkach, przy doborze mocy cieplnej źródła ciepła, można nie uwzględniać mocy na potrzeby zaopatrzenia w c.w.u.

Podgrzewacz współpracujący z kotłem może być ustawiony pod kotłem, nad kotłem lub też obok kotła. Dwa pierwsze rozwiązania mają zastosowanie w mniejszych budynkach (np. domy jedno- lub dwurodzinne). Zaletą takiego ustawienia jest oszczędność zajmowanej powierzchni oraz ograniczenie strat ciepła (bardzo krótkie przewody łączące kocioł z podgrzewaczem i dodatkowo mniejsze straty ciepła z powodu stykającej się obudowy kotła i podgrzewacza). W tym przypadku przewody łączące kocioł z podgrzewaczem oraz pompa ładująca dostarczane są przez producenta, co bardzo ułatwia montaż. W większych obiektach stosowane są podgrzewacze stojące obok kotła.

Gdy zachodzi taka potrzeba, można zastosować zespoły podgrzewaczy w układzie równoległym bądź szeregowym (uwzględniając przepływ od strony wody użytkowej).