Wiadomości

Troje Polaków współpracuje z Komisją Europejską przy implementacji smart grids

Rafał Czyżewski, wiceprezes ENERGA – Operator oraz Hanną Sroczyńska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostali nowymi przedstawicielami polskiej branży energetycznej w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w ramach Europejskich Inicjatyw Przemysłowych (EII). Będą oni razem z powołanym wcześniej dr hab. inż. Krzysztofem Madajewskim, dyrektorem Instytutu Energetyki Oddział w Gdańsku, uczestniczyć w grupie zajmującej się problematyką wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych w Unii Europejskiej.

Każdy uczestnik EII dzieli się swoim spostrzeżeniami i wiedzą. Założeniem projektu jest uniknięcie fragmentaryzacji, duplikowania badań i programów oraz osiągnięcie efektu skali w ramach Unii Europejskiej.

– Nasz udział w pracach grupy roboczej przy Komisji Europejskiej usprawniprzepływ informacji na temat sieci inteligentnych. Będzie to doskonała okazja do wypracowania wspólnych inicjatyw przybliżających nas do powszechnej implementacji najnowszych technologii – mówi Rafał Czyżewski, wiceprezes zarządu Energa-Operator.

***

Grupy robocze EII Team działają przy Komisji Europejskiej w ramach Strategicznego Planu Działań dla Technologii Energetycznych (SET-Plan). Obejmuje on sześć Europejskich Inicjatyw Przemysłowych dotyczących bioenergii, energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej, CCS (wychwyt i podziemne składowanie CO2), inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) oraz energetyki jądrowej. Jest to wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskich Platform Technologicznych. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w badania i innowacje w sektorach, w których wspólne działania na poziomie UE i w ramach partnerstwa publicznoprawnego przyniosą większą wartość dodaną oraz pozwolą przezwyciężyć bariery trudne do pokonania dla pojedynczego kraju.

Przy każdej EII funkcjonują powołane przez Komisję Europejską grupy robocze, tzw. EII Teams. W ramach tych grup będą wykonywane wdrożenia i monitorowanie planów implementacyjnych, definiowanie konkretnych działań i współpraca z innymi EII Teams, raportowanie o postępach do Komisji. Polskich reprezentantów wyznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.

Słowniczek:

SMART GRID (inteligentna sieć) to system elektroenergetyczny, integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii elektrycznej w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. To kompleksowe rozwiązanie energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci energetycznych.