Ogrzewanie

Osprzęt i podłączenie do instalacji podgrzewaczy pojemnościowych

Osprzęt podgrzewaczy c.w.u. powinien nie tylko zabezpieczać przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczalną, ale również zapewniać ekonomiczną, ciągłą i bezawaryjną pracę instalacji c.w.u.

Po stronie wody użytkowej do podgrzewacza pojemnościowego powinny zostać podłączone:
—    zawory odcinające,
—    zawory spustowe,
—    regulator ciśnienia (jest konieczny, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu przyłączenia przekracza 80% ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa; powinien być zamontowany za wodomierzem),
—    zawór bezpieczeństwa,
—    urządzenie zabezpieczając przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przez przepływ zwrotny,
—    manometr,
—    naczynie wzbiorcze,
—    filtr wody użytkowej (zabezpieczający przed dostawaniem się zanieczyszczeń z sieci wodociągowej do instalacji c.w.u.).

Jeśli filtr i zawór regulacyjny zostały przewidziane na przyłączu wody zimnej do budynku, to nie muszą być uwzględniane na przyłączu podgrzewacza.


Schemat podłączenia pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. po stronie wody użytkowej. Oznaczenia: PC – pompa cyrkulacyjna, NW -naczynie wzbiorcze, M – manometr, F – filtr, RC – regulator ciśnienia, zs — zawór spustowy, zz – zawór zwrotny, ZB – zawór bezpieczeństwa, zo — zawór odcinający, zoz – zawór odcinający zabezpieczony przed niepowołanym zamknięciem, Tp – zanurzeniowy czujnik temperatury wody, XY – urządzenie zabezpieczające wodę wodociągową przed wtórnym skażeniem.

Na rysunku pokazano schemat podłączenia poszczególnych elementów armatury po stronie wody użytkowej.

Regulator ciśnienia – utrzymuje ciśnienie wody na określonym poziomie, gwarantującym właściwą pracę instalacji c.w.u.
Zgodnie z [R1] ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku (poza hydrantami przeciwpożarowymi) powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 bar i nie więcej niż 6 bar.

Regulator ciśnienia – spełnia następujące funkcje:
—    zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia;
—    ogranicza zużycie wody, gdyż mniejsza jest prędkość wypływu wody w punktach odbioru (choć wydłuża się czas napełniania wanny);
—    ogranicza częstotliwość działania zaworu bezpieczeństwa;
—    zmniejsza hałas wypływu wody w punktach odbioru.

Zawór bezpieczeństwa — powinien być usytuowany na dopływie wody zimnej do podgrzewacza, ponad jego górną krawędzią. Między zaworem bezpieczeństwa a podgrzewaczem nie może być żadnej armatury, jak również zmiany średnicy przewodu. Wzory do obliczania średnicy zaworów bezpieczeństwa stosowanych do podgrzewaczy c.w.u. znajdują się w normie, Wstępnie można korzystać z doboru średnic, zamieszczonego w tablicy. Zasady doboru zaworów.

W podgrzewaczach pojemnościowych c.w.u. istnieje możliwość podłączenia przewodu cyrkulacyjnego. Na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować pompę cyrkulacyjną, tłoczącą wodę w kierunku podgrzewacza. Za pompą powinien znajdować się zawór zwrotny.
Ponadto po stronie wody użytkowej wskazane jest zabezpieczenie podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. przez zainstalowanie przeponowego naczynia wzbiorczego, dobranego z uwzględnieniem pojemności i instalacji c.w.u.
W przypadku przyłącza doprowadzającego wodę użytkową do podgrzewacza, należy zamontować urządzenie zabezpieczające wodę wodociągową przed wtórnym skażeniem.