Instalacje elektryczne

Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi na uchwytach po wierzchu

Trasowanie instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami, przy czym dla instalacji w wykonaniu szczelnym dodatkowo powinny być spełnione następujące wymagania [32]:
—    odstępy między uchwytami w ciągach poziomych i pionowych powinny wynosić nie więcej niż 50 cm,
—    odległość od puszki rozgałęźnej do pierwszego uchwytu nie powinna wynosić więcej niż 10 cm,
—    odległość od łącznika lub gniazda do pierwszego uchwytu nie powinna wynosić więcej niż 8 cm.

Uchwyty należy mocować, w zależności od rodzaju podłoża, za pomocą gwoździ, klejenia, wstrzeliwania kołków stalowych, kołków rozporowych lub w inny trwały sposób. Dla instalacji w wykonaniu szczelnym należy dodatkowo przestrzegać następujących wymagań:
—    uchwyty powinny być wykonane z materiału izolacyjnego i takiej konstrukcji, aby przewód był układany w odległości nie mniejszej niż 5 mm od ściany,
—    w pomieszczeniach wilgotnych nie należy stosować gipsu do osadzania klocków i kotew pod uchwyty i osprzęt.

Osprzęt instalacyjny należy mocować za pomocą wkrętów, śrub, nakrętek lub w inny trwały sposób, przy czym osprzęt szczelny, wykonany z tworzywa lub żeliwa, należy przytwierdzić co najmniej dwoma śrubami. Należy używać wkrętów do drewna z łbem półkolistym, a nie stożkowym.

Przejście przewodu kabelkowego przez strop.

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych, w których osadza się przepusty wykonane z rury metalowej )ub rury z tworzywa sztucznego [8]. Powlokę przewodu wielożyłowego należy obciąć w takim miejscu, aby po wprowadzeniu przewodu do osprzętu czoło powłoki pokryło się z wewnętrzną powierzchnią puszki.

Prawidłowy montaż przewodu kabelkowego w puszce: 1 — puszka bakelitowa ze zdjętą pokrywą, 2 — uszczelka gumowa, 3 — wkrętka dławikowa, 4 — pierścienie stalowe kadmowane.

Połączenia żył, przewodów należy wykonywać za pomocą odpowiedniego osprzętu. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od 1 do 2 cm.

Przewody wielożyłowe w osprzęcie i aparatach należy uszczelniać dławikami. W instalacjach w wykonaniu szczelnym należy dodatkowo:
—    uszczelnić dławiki kitem lub inną masą,
—    instalację pomalować lakierem ochronnym (asfaltowym), chlorokauczukowym lub innym chroniącym przed wilgocią i wyziewami chemicznymi, w których instalacja będzie pracować.