Ogrzewanie

Dobór naczyń wzbiorczych w instalacjach grzewczych cz.2

■    Ustalenie minimalnej pojemności naczynia Vn min

Obliczona ze wzoru

pojemność ekspansywna nie jest wystarczająca do doboru NW, Należy dodatkowo przewidzieć rezerwę wody i przyjąć naczynie większe. Pozwala to na uwzględnienie ubytków wody w trakcie eksploatacji (między corocznymi przeglądami), np. w związku z odpowietrzeniami, małymi naprawami itp.

Przyjęcie za małego naczynia może powodować zwiększenie częstotliwości działania ZB w okresach, w których wartość temperatury zasilania jest bliska obliczeniowej (zwiększa to straty wody, powoduje hałas). Jednocześnie, następujący po obniżeniu się temperatury spadek ciśnienia, powodować może powstanie w niektórych częściach instalacji podciśnienia (a to może to być przyczyną zasysania powietrza do instalacji np. przez dławnice zaworów, połączenia itp.).

Minimalna pojemność NW otwartych, zgodnie z [N9], powinna dodatkowo uwzględniać rezerwę równą pojemności ekspansywnej, a zatem

Vn min = 2 Ve

Minimalną pojemność naczyń przeponowych, bezciśnieniowych ustala się ze wzoru

Vn min = Vc + Vv

gdzie Vv jest przyjętą rezerwą wody.

Rezerwę wody w małych NW, o pojemności nominalnej Vn do 15 dm³ przyjmuje się, zakładając zwiększenie pojemności nominalnej NW, ustalonej z uwzględnieniem tylko Ve , o co najmniej 20%, czyli w naczyniu po napełnieniu instalacji jest rezerwa Vv = 0,2Vn.

W większych NW zalecana jest minimalna rezerwa, równa 0,5% całkowitej pojemności instalacji, ale nie mniej niż 3 litry. Bezpieczniej jest jednak przyjąć rezerwę większą, 1-1,5%, a zatem

Vv = (0,01 +0,015)VA [dm³]