Pompy ciepła

Słownik tematyczny niemiecko-polski

Absperschieber – zawór odcinający Ausgang – wyjście (w pompie ciepła – zasilanie)

Anordnung – miejsce montażu pompy (posadowienie)

Arbeitszahl – współczynnik efektywności energetycznej

Arbeitsmittel – czynnik roboczy (czynnik chłodniczy)

Abstand – odstęp

Absorber – kolektor (ziemny, słoneczny)

Aussentemperaturfiihler – czujnik temperatury zewnętrznej (sonda pogodowa)

Aussenwandfiihler – czujnik ściany zewnętrznej (sonda pogodowa)

Ausdehnungsgefaft – naczynie rozszerzalne (naczynie przeponowe)

Absenkung – obniżanie (okresowe, dzienne lub nocne obniżanie temperatury pomieszczeń)

Absenkwert – wielkość obniżenia temperatury

Anhebung – podwyższanie (okresowe, dzienne lub nocne obniżanie temperatury pomieszczeń)

Aussentemperatur – temperatura zewnętrzna

Anforderung – żądanie (sygnał wymuszający włączenie grzania)

Betriebsgrenzen – zakres pracy (dozwolony zakres temperatur zewnętrznych lub temperatur w kolektorze gruntowym)

Betriebskosten – koszty eksploatacyjne

Bivaienzpunkt – punkt przełączania (temperatura zewnętrzna, przy której następuje uruchomienie wspomagającego źródła ciepła)

Brauchwassererwarmung – podgrzewanie wody użytkowej

Brauchwasserfiihler – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej {c.w.u.)

Brauchwassertermostat – termostat zasobnika ciepłej wody użytkowej

Brunnen – studnia

Brunnenpumpe – pompa studzienna (pompa głębinowa)

Betriebsweise – rodzaj pracy (automatyczny, manualny, serwisowy itp.)

Betriebsart – jak wyżej

Druck – ciśnienie

Druckmanometer – manometr

Druckverlust – spadek ciśnienia

Druckdifferenz – różnica ciśnień

Dreiwegemischer – zawór trójdrogowy

Dimensionierung – wymiarowanie (dobieranie parametrów)

Durchflussiiberwachung – kontrola przepływu

Eingefrierschutz – ochrona przed przemarzaniem

Einbindung – przyłączenie (sposób włączenia pompy ciepła w system grzewczy) Eingang – wejście (w pompie ciepła – powrót c.o. względnie powrót z kolektora gruntowego)

Einbauregler – wbudowany regulator

Einsatzgrenze – granica stosowania (zakres temperatur pracy danego urządzenia) Erfassung – zbieranie (pomiar i pamiętanie lub zapis danych na przykład temperatury)

Erdkollektor – płaski kolektor gruntowy

Erdkollektorkreis – obwód kolektora ziemnego

Erdkollektorverteiler – rozdzielacz kolektora ziemnego

Erdoberflache – powierzchnia ziemi

Erdreich – ziemia (grunt pod powierzchnią)

Erdtemperatur – temperatura gruntu

Erdsonde – sonda gruntowa

Erdwärmesonde – sonda gruntowa

Elektroheizstab – grzałka elektryczna

Energiekosten – koszty energii (koszty eksploatacyjne)

Entliifter – odpowietrznik

Entzugsleistung – moc chłodnicza (moc pobierana ze źródła)

EVU – zakład energetyczny (dostawca energii elektrycznej)

Förderbrunnen – studnia zasilająca

Freibad – basen odkryty

Frequenzumrichter – przemiennik częstotliwości (falownik)

Frostschutzgemisch, Frostschutzmittel – mieszanka niezamarzająca (płyn w kolektorze ziemnym)

Frostfrei – odporny na mróz (niezamarzający)

Fußbodenheizung – ogrzewanie podłogowe

Fühler – czujnik (najczęściej czujnik temperatury)

Festwertregelung – regulacja o stałej wartości (utrzymywanie stałej temperatury zasilania lub powrotu)

Grundwasserflussrichtung – kierunek przepływu wód gruntowych

Grenztemperatur – temperatura graniczna

Gesamtwarmebedarf – całkowite zapotrzebowanie na ciepło

Heizbetrieb – grzanie

Heizkreis – obwód grzewczy

Heizkurve Endpunkt – punkt końcowy krzywej grzewczej

Hysterese – histereza (różnica między wartością włączenia i wyłączenia)

Heizungspumpe – pompa obiegowa centralnego ogrzewania

Hysterese Riicksolltemperatur – histereza wymaganej temperatury powrotu

Heizungsvorlauftemperatur – temperatura ogrzewania mierzona na zasilaniu

Hochdruck-Presostat – presostat wysokiego ciśnienia

Hallenbad – basen kryty

Heizsystem – system grzewczy

Heizelement – element grzejny

Heizleistung – moc grzewcza

Heizkreis – obwód grzewczy

Heizungsseite – strona ogrzewania (obwód grzewczy pompy ciepła)

Heizkennlinie – krzywa grzewcza

Heizkosten – koszty ogrzewania

Heizleistungskurve – krzywa mocy grzewczej

Heizungsumwalzpumpe – pompa obiegowa ogrzewania

Heizwasseranschluss – podłączenie wody grzewczej (obwód c.o. przy pompie ciepła)

Heizwasserdurchfluss – przepływ wody grzewczej (przepływ w obwodzie c.o.)

Hochdruck – wysokie ciśnienie

Hochdruckpressostat – presostat wysokiego ciśnienia

Inbetriebnahme – uruchomienie

Innenaufstellung – pompa ciepła wewnątrz budynku

Kältekreis – obwód chłodniczy (wewnętrzny obwód pompy ciepła)

Kälteleistung – moc chłodnicza (moc pobierana ze źródła ciepła)

Kondensationswarme – ciepło utajone kondensacji

Kompaktverteiler – rozdzielacz kompaktowy (rozdzielacz kolektora gruntowego)

Kältemittel – czynnik roboczy (czynnik chłodniczy)

Kaltwasserdurchsatz – przepływ wody zimnej (przepływ wody ze studni zasilającej)

Leckiiberwachung – kontrola szczelności

Luftdurchsatz – przepływ powietrza (dla pompy powietrze-woda)

Leistungszahl – współczynnik efektywności energetycznej

Leistungsbedarf – zapotrzebowanie na moc (ciepło dla budynku)

Leistungsstufen – stopnie mocy

Laufzeit 2.WE – czas pracy drugiego źródła ciepła

Mindestdurchsatz – przepływ minimalny

Monoenergetisch – monoenergetycznie (układ biwalentny ze wspomaganiem elektrycznym)

Monovalent – monowalentnie (pompa ciepła pokrywa samodzielnie zapotrzebowanie na ciepło)

Niederdruck – niskie ciśnienie

Niederdruck Sole – za małe ciśnienie solanki

Niederdruck-Presostat, Niederdruckpressostat – presostat (wyłącznik ciśnieniowy) niskiego ciśnienia (ciśnienie ssania)

Puffer, Pufferspeicher – zbiornik buforowy (sprzęgło hydrauliczne)

Primärpumpe – pompa pierwotna (pompa obiegowa dolnego źródła – kolektora ziemnego, sondy gruntowej lub studni)

Rücklauftemperatur – aktualna temperatura powrotu (obwód grzewczy lub zasobnik c.w.u.)

Rücklaufsolltemperatur – zadana temperatura powrotu (obwód grzewczy lub zasobnik c.w.u.)

Raumheizung – ogrzewanie pomieszczeń

Raumtemperatur – temperatura w pomieszczeniu

Radiatorheizung – ogrzewanie radiatorowe (grzejnikowe)

Regelung – regulacja

Rücklauf – powrót

Rücklauffiihler – czujnik temperatury powrotu

Rückschlagventil – zawór zwrotny

Rohrschlangensystem – układ rur (położenie pętli)

Rohrschlange – pętla wykonana z rury

Schwimmbadbereitung – podgrzewanie wody w basenie

Solltemperatur WW – zadana temperatura ciepłej wody użytkowej

Sperre – blokada

Schwimmbadpumpe – pompa obiegowa ogrzewania basenu

Sammler – kolektor (punkt zbiorczy)

Sanftanlasser – układ łagodnego startu

Schaildruckpegel – poziom hałasu

Schluckbrunnen – studnia zrzutowa

Schmutzfanger – filtr osadnikowy

Schwimmbad – basen kąpielowy

Sonnenenergie – energia słoneczna

Sondenabstand – odległość między sondami gruntowymi

Schwingungsgelagert – z wytłumieniem drgań

Sensor – czujnik

Sole – solanka (płyn niezamarzający wypełniający kolektor lub sondę gruntową)

Solekonzentration – koncentracja płynu niezamarzającego

Soleumwalzpumpe – pompa obiegowa solanki (pompa obiegowa kolektora ziemnego lub sondy gruntowej)

Soleleitungen – instalacja zwierająca płyn niezamarzający (kolektor lub sonda)

Sole-Wasser-Warmepumpe – pompa ciepła solanka-woda

Schwitzwasserisolation – izolacja paroszczelna

Speichervolumen – pojemność zasobnika

Umwalzpumpe – pompa obiegowa

Überdruckventil – zawór nadmiarowo-upustowy

Überstromventil – jak wyżej

Verdichterlaufzeit – czas pracy sprężarki

Verdichterwechsel – przełączenie sprężarki (przy pompach wielosprężarkowych)

Vierwegeventil Laufzeit – czas przełączania zaworu czterodrożnego

Verdichter – sprężarka (kompresor)

Vorlauftemperatur – temperatura zasilania (obwodu grzewczego lub zasobnika c.w.u.)

Verdampfer – parownik

Verflüssiger – skraplacz

Verlegtiefe – głębokość ułożenia (płaskiego kolektora ziemnego)

Verlegabstand – odstęp miedzy sąsiednimi rurami (płaskiego kolektora ziemnego)

Verlegung – ułożenie rur kolektora

Verteiler – rozdzielacz (patrz także Sammler)

Vierwegemischer – zawór czterodrogowy

Vorlauf – zasilanie (rura zasilająca ogrzewanie)

Vorlauftemperaturbegrenzung – ograniczenie temperatury zasilania

Verdichtung – sprężanie

Verfügbarkeit – dostępność

Volumenstrom – przepływ objętościowy

Warmwasserbereitung – przygotowanie ciepłej wody użytkowej (przygotowanie c.w.u.)

Wärmeerzeuger – źródło ciepła

Wärmwasser – ciepła woda użytkowa {c.w.u.)

Wärmwassertemperatur – aktualna temperatura wody (c.w.u.)

Wärmwasserpumpe – pompa obiegowa (c.w.u)

Wandheizung – ogrzewanie ścienne (ogrzewanie płaszczyznowe)

Wärmeerzeuger – generator ciepła

Wärmebedarfsberechnung – obliczanie zapotrzebowania na ciepło (audyt energetyczny)

Wärmequelle – źródło ciepła

Wärmepumpenleistung – moc grzewcza pompy ciepła

Wärmetrager – nośnik ciepła (medium)

Wärmespeicher – zbiornik buforowy (akumulator ciepła)

Warmwasserspeicher – zasobnik ciepłej wody użytkowej (bojler)

WP-Taktung – taktowanie pompy ciepła (cykle włączania pompy ciepła)

Wärmedammung – izolacja termiczna

Wärmetauscher – wymiennik ciepła

Wärmetauscherfläche – robocza powierzchnia wymiennika

Wärmequellenseite – strona źródła ciepła (dolne źródło)

Wärmebedarf – zapotrzebowanie na ciepło

Zusatzpumpe – dodatkowa pompa obiegowa

Zeitprogramme – programowanie czasowe (okresowe obniżanie temperatury pomieszczeń)

Zubehör – wyposażenie urządzenia (także dodatkowe)

Zweiter Wärmeerzeuger, ZWE – drugie źródło ciepła (w układzie biwalentnym)