Pompy ciepła

Prawdziwa cena energii odnawialnej cz.1

Prawdziwa cena energii odnawialnej

Najważniejszym parametrem pompy ciepła jest jej moc grzewcza. Stwierdzenie, że pompa ciepła dysponuje mocą X jest skrótem myślowym, bowiem dokładnie należałoby powiedzieć, że pompa ciepła jest w stanie przekazać moc X. Oprócz mocy przekazywanej innym istotnym parametrem jest tak zwany współczynnik efeklywności energetycznej, będący liczbą wyrażającą stosunek mocy oddawanej do zużywanej. Zetknęliśmy się z tym współczynnikiem już w poprzednim artykule. W tamtym przykładzie oddawana moc grzewcza wynosiła 1,2 kW, a moc zużywana tylko 0,5 kW, co daje wynik 2,4.

W praktyce wielkość tego współczynnika, a więc i sprawność pompy ciepła jest o wiele wyższa, przeważnie większa niż 4, a czasem nawet i 6.

Efektywność energetyczna
Pompa ciepła pobiera energię z otoczenia. Jednocześnie zużywana jest energia elektryczna służąca do napędu sprężarki i pomp obiegowych. Ta energia elektryczna jest też zamieniona na ciepło. Współczynnik efektywności energetycznej jest stosunkiem otrzymanej energii grzewczej do włożonej energii elektrycznej. Im większy jest ten współczynnik, tym pompa ciepła pracuje oszczędniej. Wielkość tego współczynnika zależy od konstrukcji pompy ciepła i od temperatury źródła ciepła.

Na rysunku pokazano przykład pompy ciepła pracującej ze współczynnikiem efektywności energetycznej równym 5. Wielkość współczynnika efektywności mówi wprost o spodziewanych kosztach ogrzewania. Jeżeli znane jest roczne zapotrzebowanie na ciepło w budynku, to po podzieleniu go przez współczynnik efektywności energetycznej otrzymamy w wyniku ilość zużytej energii elektrycznej, za którą trzeba będzie zapłacić.

W przypadku prawidłowo izolowanego budynku o powierzchni użytkowej 200 m2, o rocznym zapotrzebowaniu na energię na poziomie 18000 kWh, stosując pompę ciepła o współczynniku efektywności 4,5, trzeba będzie zapłacić tylko za 4000 kWh (18 000 kWh : 4,5).

Operowanie tym współczynnikiem jest bardzo proste i pozwala na dokładne określenie spodziewanego zużycia energii. Ale pod warunkiem, że sam współczynnik jest precyzyjnie określony. A z tym bywa bardzo różnie.

Współczynnik efektywności energetycznej podawany jest najczęściej w odniesieniu do samej pompy ciepła. Jest on wtedy największy, bo tylko w pompie zachodzi proces pozyskiwania energii odnawialnej. Wszystko co się dzieje dookoła pompy ciepła, czyli w układzie centralnego ogrzewania, obwodzie kolektora ziemnego itp. wraz z ich pompami obiegowymi, ten współczynnik pogarszają. Dlatego trzeba uważać i nie wyciągać pochopnych wniosków na podstawie lektury materiałów reklamowych, bo prospekty na ogół podają wartość współczynnika w wielkości maksymalnej, mierzonej w warunkach laboratoryjnych, która zwykle znacznie odbiega od rzeczywistej. I to zawsze w kierunku bardziej niekorzystnym dla użytkownika.

Jest na to rada. Najprościej i najpewniej jest poprosić dostawcę sprzętu o pisemną deklarację wielkości współczynnika efektywności całej instalacji. Dopiero wtedy możemy zakładać, że wyliczone zużycie energii będzie bliskie rzeczywistemu.