Artykuły

Audyt energetyczny, czy jest potrzebny?

Skutecznym sposobem obniżania cen energii elektrycznej oraz na aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska poprzez redukcje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Może nam w tym pomóc audytor energetyczny.

Informacje, jakie zostaną zawarte w świadectwie pozwolą określić  roczne zapotrzebowanie na energię, zmniejszyć koszty utrzymania budynku oraz ograniczyć bezpośredni wpływ na środowisko.

Obecnie zwiększanie efektywności energetycznej i termomodernizacja jest głównym obszarem działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na preferencyjnych warunkach można uzyskać dofinansowanie lub pożyczkę na przeprowadzenie modernizacji istniejącego budynku.

Wszelkie informacje mogące pomóc w podjęciu decyzji o opracowaniu certyfikatu energetycznego można znaleźć w Książce Obiektu Budowlanego w której umieszczone powinny być informacje o powstaniu budynku oraz wszelkich pracach remontowych wykonywanych w trakcie jego eksploatacji. Od 2003 roku wszelki zapisy o pracach budowlanych powinny być umieszczane w Książce, co pomaga pełnić kontrolę nad aktualnym stanem budynku.

Jednym z najważniejszych parametrów, jakie należy kontrolować jest współczynnik przenikania ciepła. Wpływa on bezpośrednio na parametry związane ze zużyciem ciepła w budynku, co przy złym stanie izolacji może stanowić większość kosztów ogrzewania.

Po ciągłym zaostrzaniu przepisów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła w „Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” sprecyzowane zostały obowiązujące parametry. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych zgodne z Warunkami Technicznymi z 2008 roku, 0,3  W/m2K. Dla porównania wartości te w 1967 roku wyniosły 1,16 W/m2K, a w 1991 roku 0,55 W/m2K.

Audytor w opracowaniu świadectwa energetycznego powinien dokonać oceny stanu budynku i zaproponować zamiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku oraz techniki instalacyjnej i źródła ciepła, jakie powinien wprowadzić właściciel, zarządca lub administrator.

Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że zużycie energii przez gospodarstwa domowe wynosi 35% zużycia krajowego, przy czym 70% energii pochłania ogrzewanie i wentylacja, a około 12% przygotowanie ciepłej wody. Pod koniec 2010 roku w Polsce było 13,5 miliona mieszkań, z czego 70% znajduje się w miastach.

W 2011 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił około 3500 premii związanych z termomodernizacją budynków, łączna kwota wyniosła 160 773 000 złotych. Tymczasem, do tej pory BGK wypłacił 1181 premii na kwotę 56 730 000 złotych. Większą część środków, bo aż 93% wypłacono na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, a 6% otrzymały samorządy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia obejmujące modernizację budynków jednorodzinnych stanowiły jedynie 1% ogólnie sumy środków wypłaconych z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tym przypadku motorem przeprowadzonych działań było stworzenie profilu energetycznego budynku. Zlokalizowane zostały punkty wymagające przeprowadzenia modernizacji, co w znaczący sposób wpływa na obniżanie kosztów utrzymania budynku.

Wysoka efektywność energetyczna to nie tylko kwestie ogrzewania i oszczędzania energii cieplnej, jedną ze składowych jest również zwiększanie sprawności urządzeń elektrycznych oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej. W tym przypadku kluczowe jest przeprowadzenie analizy pobieranej energii elektrycznej w różnych okresach czasu. Stworzenie indywidualnego profilu odbiorcy pomaga zaproponować i wdrożyć najlepsze rozwiązania.