Ogrzewanie

Racjonalizacja użytkowania paliw i energii

Racjonalizacja użytkowania paliw i energii stanowi jeden z głównych kierunków poprawy stopnia wykorzystania zasobów energetycznych. Działanie to ma również bezpośredni, korzystny wpływ na ochronę naturalnego środowiska. Jest to szczególnie istotne w przypadku Polski ze względu na strukturę bilansu paliwowo-energetycznego naszego …

Ogrzewanie

Charakterystyka polskich systemów ciepłowniczych

W tabeli poniżej podano charakterystykę polskich systemów ciepłowniczych oraz systemów ciepłowniczych eksploatowanych w krajach o zbliżonych warunkach klimatycznych i strukturach bilansu paliwowo-energetycznego.

Strukturę pokrywania potrzeb cieplnych wg danych z 1992 r. podano w tabeli. Pozornie struktura pokrywania potrzeb cieplnych jest …

Ogrzewanie

Struktura bilansu i sytuacja energetyczna kraju

Struktura bilansu i sytuacja energetyczna kraju oraz szeroko pojęta baza materiałowo-techniczna wraz z systemem ekonomiczno-finansowym mają decydujący wpływ na wybór źródła zaopatrzenia w ciepło. Uwarunkowania te sprawiły, że w Polsce od ponad 45 lat rozwijane są scentralizowane systemy zaopatrzenia w …

Ogrzewanie

Układy skojarzonego wytwarzania ciepła, energii i zimna

Pewną poprawę tego stanu uzyskano stosując gospodarkę skojarzoną, tj. równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, lecz rozpowszechnienie na świecie tak skonstruowanych systemów ciepłowniczych nie jest duże.

Wydaje się jednak, że niskotemperaturowe ciepło na potrzeby komunalno-bytowe powinno być wytwarzane przy wykorzystaniu …